• Cushion Shape Citrine Ring
  • Cushion Shape Citrine Ring